Editing GoDaddy Auctions Listings

You can edit the information for your domain name listings on GoDaddy Auctions®. However, depending on the circumstances and listing type, we limit some of the changes you can make.

Editing Offer/Counter Offer or Buy Now Listings

You can edit some of your listing details or add upgrades. After someone makes the first offer, you cannot change the listing details.

You cannot change the listing type to 7-Day Public Auction. However, if you receive an offer for an Offer/Counter Offer listing, you can convert the listing to a 7-Day Public Auction, which uses the buyer's offer as the opening bid. For more information, see Auctions FAQ

To Edit Offer/Counter Offer or Buy Now Listings

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. From Selling List, select Selling.
 3. Click Edit for the listing you want to update.
 4. From Listing Type, you can change your listing to Offer/Counter Offer, Offer/Counter Offer with Buy Now, or Buy Now Only.
 5. In the Add Listing Details section, edit any of the available fields:
  • Asking Price — Enter the minimum starting amount in USD. You must enter at least $10.

   Note: To list your domain name for more than $50,000, you must use a Offer/Counter Offer listing type.

  • Buy Now Price — Enter the amount a buyer can immediately purchase the domain name for.
  • Minimum Offer — Enter the minimum amount a buyer can offer you for the domain name.
  • Category — Select the categories you want your domain name listed in.

   Note: You receive one free category with your listing, and you can purchase up to four additional categories.

  • Includes a Web Site — Select this option to include your current, live website in the sale of the domain name. When selected, a link to the website displays in your listing.
  • Contains Adult Content — Select this option if your website contains adult content.
  • Description — Enter a description for the domain name you are listing. If you have traffic data for the domain name, you can add it to the description.
 6. In the Increase Visibility section, you can increase your domain name's exposure with following upgrades:
  • Make My Listing a Home Page Feature — Select to list your domain name in the Feature Listings section of the Auctions home page.
  • Make My Listing a Category Page Feature — Select to list your domain name in the Category Listings section on the corresponding Category page.
 7. In the Receiving Payments section, from Deposit payments to, you can select a different account to use.
 8. In the Agreements section, select that you have read and agree to the Universal Terms of Service Agreement, the GoDaddy Auctions Membership Agreement, and the pricing structure for GoDaddy Auctions.
 9. Click Finish.

  Note: If you selected any upgrade options, you must proceed to the checkout to update your listing.

Editing 7-Day Public Auction Listings

You can edit some of your listing details or add upgrades.

You cannot change the listing type or increase your reserve price. After someone places the first bid, you cannot change the asking price.

To Edit 7-Day Public Auction Listings

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. From Selling List, select Selling.
 3. Click Edit for the listing you want to update.
 4. In the Add Listing Details section, edit any of the available fields:
  • Asking Price — Enter the minimum starting bid in USD. You must enter at least $10.

   Note: You cannot list your domain name for more than $50,000.

  • Add Reserve Price — To sell the domain name only if winning bid meets a threshold, select this option, and then enter the minimum amount you’ll accept in USD.
  • Category — Select the categories you want your domain name listed in.

   Note: You receive one free category with your listing, and you can purchase four additional categories for an additional fee.

  • Includes a Web Site — Select this option to include your current, live website in the sale of the domain name. When selected, a link to the website displays in your listing.
  • Contains Adult Content — Select this option if your website contains adult content.
  • Description — Enter a description the domain name you are listing. If you have traffic data for the domain name, you can add it to the description.
 5. In the Increase Visibility section, you can increase your domain name's exposure with following upgrades:
  • Make My listing a Home Page Feature — Select to list your domain name in the Feature Listings section of the Auctions home page.
  • Make My Listing a Category Page Feature — Select to list your domain name in the Category Listings section on the corresponding Category page.
 6. In the Receiving Payments section, from Deposit payments to, you can select a different account to use.
 7. In the Agreements section, select that you have read and agree to the Universal Terms of Service Agreement, the GoDaddy Auctions Membership Agreement, and the pricing structure for GoDaddy Auctions.
 8. Click Finish.

  Note: If you selected any upgrade options, you must proceed to the checkout to update your listing.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.