Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Email của tôi trả lại có ý nghĩa gì?

Khi một máy chủ thư không thể gửi hay chuyển một email, nó sẽ tạo một thông báo "trả lại" để mô tả điều gì đã xảy ra, bao gồm cả lý do không gửi được.

Nếu nhận được một thông báo trả lại, bạn có thể tham khảo chéo mã lỗi của nó với thông tin dưới đây để tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề và cách xử lý.

Những ví dụ này sử dụng miền coolexample.com và địa chỉ email của miền holly@ — bạn sẽ cần thay thế bằng thông tin của chính mình.

Đây là những lỗi trả lại thư phổ biến nhất:

Sử dụng Ctrl + F để tìm từ khóa.

Những lỗi trả lại thường gặp với Email

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
Lỗi 421: Máy chủ tạm thời không sẵn sàng. Vui lòng thử lại sau. IB101 Khối lượng email xếp hàng hiện cao hơn đang khối lượng email thông thường. Vui lòng thử lại sau.

Các Thông báo trả lại liên quan đến Tài khoản người nhận

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
Giới hạn dung lượng tài khoản Tài khoản người nhận đã đạt đến giới hạn dung lượng tài khoản và không thể nhận email vào lúc này. Người nhận cần xóa bớt thư trong thư mục nhận để dành chỗ cho thư mới.
Tài khoản không tồn tại Email mà người gửi đã gửi đến không tồn tại. Xác minh rằng email người nhận đã được nhập đúng.
Tài khoản bị vô hiệu hóa Tài khoản người nhận có tồn tại nhưng tính năng nhận thư của nó đã bị vô hiệu hóa. Thông thường các tài khoản này bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, nhưng bạn có thể thử gửi lại email sau.
Hết thời hạn chuyển thư Điều này có thể xảy ra vì một vài lý do. Vui lòng thử lại sau.

Trả lại do Người nhận không hợp lệ

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
Lỗi 550: Không tìm thấy người nhận. Địa chỉ email Người nhận không hợp lệ. Xóa người nhận không hợp lệ khỏi email của bạn.

Trả lại liên quan đến Người gửi

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
Lỗi 535: Không được phép xác thực trên Máy chủ IBSMTP. IB401 Không được phép xác thực trên thư gửi đến. Đừng cố gắng xác thực khi gửi thư đến máy chủ này.
Lỗi 550: holly@coolexample.com Trường "Từ" bị trống: các địa chỉ không được phép. Vui lòng nhập địa chỉ hợp lệ vào trường Từ. IB501 Trường "từ" của email bị trống. Thêm địa chỉ hợp lệ vào "từ" và thử gửi lại email.
Lỗi 550: holly@coolexample.com địa chỉ IP không được phép sử dụng như một địa chỉ trong trường Từ: Địa chỉ. Vui lòng nhập địa chỉ hợp lệ vào trường Từ. IB502 Không thể gửi email "từ" một địa chỉ IP. Thêm địa chỉ hợp lệ vào "từ" và thử gửi lại email.
550 coolexample.com Từ: Miền không hợp lệ. Vui lòng nhập địa chỉ hợp lệ vào trường Từ: IB506 Miền không có Hồ sơ MX hợp lệ, địa chỉ IP, hoặc đã xảy ra vấn đề trong khi tìm kiếm DNS khi gửi email. Xác minh rằng bạn đang gửi từ một miền hợp lệ. Sau đó xác minh rằng miền có các bản ghi DNS hợp lệ bằng cách thực hiện tìm kiếm DNS bên ngoài. Nếu DNS không hợp lệ thì bạn phải sửa DNS trước khi gửi lại email.
Lỗi 550: holly@coolexample.com Bản ghi SPF không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra các cài đặt SPF của bạn và thử lại. IB508 Miền của địa chỉ email gửi có hồ sơ SPF không cho máy chủ email gửi được phép gửi email từ miền đó. Hãy sửa đổi hồ sơ SPF để thêm máy chủ bạn đang cố gắng dùng để gửi hoặc loại bỏ hồ sơ SPF khỏi miền.
421 Tạm thời bị từ chối. Không dùng được DNS đảo ngược cho IP này. IB108 Địa chỉ IP đang cố gắng gửi thư không được cài đặt DNS đảo ngược hoặc không tra cứu được DNS. Hãy xác minh rằng địa chỉ IP gửi được cài đặt DNS đảo ngược trước khi gửi lại email.

Trả lại liên quan đến Nội dung

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
552 Thư này bị từ chối vì nội dung được xác định cộng đồng Internet đánh giá là thư rác. IB212 Email có chứa liên kết, tài liệu đính kèm hoặc kiểu mẫu bị bộ lọc của chúng tôi xác định là thư rác. Vui lòng thêm tùy chọn không tham gia vào email của bạn. Sau đó, kiểm tra danh sách gửi của bạn để bảo đảm rằng bạn chỉ gửi cho những người nhận đã chọn tham gia nhận thư của bạn. Nếu bạn cảm thấy thư này bị đánh dấu là thư rác do sai sót, vui lòng thu thập bản sao của thư gốc bạn định gửi, rồi liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
552 Thư nhiễm virus bị từ chối. IB705 Email có chứa liên kết, tài liệu đính kèm hoặc kiểu mẫu bị bộ lọc của chúng tôi xác định có thể là virus. Vui lòng thêm tùy chọn không tham gia vào email của bạn. Sau đó, kiểm tra danh sách gửi của bạn để bảo đảm rằng bạn chỉ gửi cho những người nhận đã chọn tham gia nhận thư của bạn. Nếu bạn cảm thấy thư này bị đánh dấu là thư rác do sai sót, vui lòng thu thập bản sao của thư gốc bạn định gửi, rồi liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Trả lại do Hạn chế tốc độ

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
452 Thư này có quá nhiều người nhận. Vui lòng giảm số lượng người nhận và thử lại. IB605 Bạn đã cố gắng gửi thư này đến quá nhiều người nhận. Vui lòng giảm số lượng người nhận và thử lần nữa.
421 Kết nối bị từ chối, quá nhiều phiên từ IP này. Vui lòng giảm số lượng phiên đồng thời. IB007 Địa chỉ IP này hiện có quá nhiều phiên được mở. Vui lòng giảm số lượng phiên đang mở và thử lần nữa.
554 IP này tạm thời bị chặn vì có nỗ lực gửi quá nhiều thư chứa nội dung bị cộng đồng Internet đánh giá là thư rác. IB110 Có nỗ lực gửi quá nhiều thư chứa nội dung bị đánh giá là thư rác từ địa chỉ IP này và địa chỉ đã bị chặn trong vòng một giờ. Nếu bạn không gửi thư rác, thì bạn cần liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của mình để tìm hiểu xem tại sao lại có quá nhiều email được gửi từ địa chỉ IP của bạn đến thế. Có điều gì đó trong hệ thống của bạn gây ra vấn đề này và bạn sẽ cần khắc phục sự cố ấy. C3: Để xác định và xác nhận quyền sở hữu địa chỉ IP, bạn có thể tra cứu địa chỉ IP qua DNS Stuff, senderbase.org hay bất kỳ công cụ tra cứu nào khác.
554 IP này tạm thời bị chặn cả ngày vì có nỗ lực gửi quá nhiều thư chứa nội dung bị cộng đồng Internet đánh giá là thư rác. IB111 Có nỗ lực gửi quá nhiều thư chứa nội dung bị đánh giá là thư rác từ địa chỉ IP này và địa chỉ đã bị chặn trong thời gian còn lại của ngày. Vui lòng kiểm tra nội dung thư của bạn và thử lại sau.
554 IP này tạm thời bị chặn vì có nỗ lực gửi thư đến quá nhiều người nhận không hợp lệ. IB112 Có nỗ lực gửi thư đến quá nhiều người nhận không hợp lệ từ địa chỉ IP này và địa chỉ đã bị chặn trong vòng một giờ. Vui lòng kiểm tra danh sách người nhận của bạn và thử lại sau.
554 IP này bị chặn cả ngày vì có nỗ lực gửi thư đến quá nhiều người nhận không hợp lệ. IB113 Có nỗ lực gửi thư đến quá nhiều người nhận không hợp lệ từ địa chỉ IP này và địa chỉ đã bị chặn trong thời gian còn lại của ngày. Vui lòng kiểm tra danh sách người nhận của bạn và thử lại sau.
550 Có quá nhiều thư được gửi từ IP này trong giờ này. IB504 Số lượng thư gửi từ địa chỉ IP này đã đạt mức tối đa được phép cho giờ đó. Vui lòng thử lại sau.
550 Với thư này, bạn đã vượt quá số lượng thư tối đa cho mỗi phiên. Vui lòng mở phiên mới và thử lần nữa. IB51 Số lượng thư gửi từ địa chỉ IP này đã đạt mức tối đa được phép cho phiên đó. Vui lòng thử lại sau.
550 Có quá nhiều thư được gửi từ IP này đến quá nhiều người nhận trong giờ này. IB607 Số lượng người nhận cho địa chỉ IP này đã đạt mức tối đa được phép cho giờ đó. Vui lòng thử lại sau.

Trả lại liên quan đến RBL

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
554 Từ chối RBL. Địa chỉ IP này bị chặn khỏi RBL nội bộ của chúng tôi. Hãy truy cập liên kết được cung cấp trong phần phản hồi để gửi yêu cầu loại bỏ địa chỉ IP này.
554 Kết nối bị từ chối. IP này có độ uy tín kém trên Cloudmark Sender Intelligence (CSI). IB103 Địa chỉ IP này có độ uy tín kém trên Cloudmark Sender Intelligence (CSI). Hãy kiểm tra độ uy tín của IP gửi trên Cloudmark Sender Intelligence.
554 Kết nối bị từ chối. IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn của Spamhaus (SBL). IB104 IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn của Spamhaus. Kiểm tra xem IP có bị liệt kê trong Danh sách chặn của Spamhaus không.
554 Kết nối bị từ chối. IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn mã khai thác (XBL). IB105 IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn mã khai thác của Spamhaus. Kiểm tra xem IP có bị liệt kê trong Danh sách chặn mã khai thác của Spamhaus không.
554 Kết nối bị từ chối. IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn theo chính sách (PBL). IB106 IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn theo chính sách của Spamhaus. Kiểm tra xem IP có bị liệt kê trong Danh sách chặn theo chính sách của Spamhaus không.

Những lỗi trả lại thường gặp với Exchange được lưu trữ

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
IMCEAEX-_O=
CHOST_OU=EX
CHANGE+20AD
MINISTRATIVE
+20GROUP+20+28F
YDIBOHF23SPDLT
+29_CN=RECIPIENTS_
CN =coolexample@ex2.
secureserver.net #550
5.1.1 RESOLVER.ADR.
ExRecipNot
Found; not found ##
Có các mục nhập được ghi đệm ẩn từ Danh sách biệt danh hoặc bạn đã xóa Tập tin bộ đệm ẩn biệt danh của mình. Vui lòng xem
.
holly@coolexample.com
#550 5.1.1 RESOLVER.
ADR.ExRecipNotFound;
not found ##
Email đã đến máy chủ không đúng, điều này có thể là do sự cố DNS. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng địa chỉ email. Xác minh rằng miền và hồ sơ MX của người nhận được cấu hình phù hợp cho Exchange được lưu trữ. Để biết thêm thông tin, xem
.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.