Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Khám phá Email trong không gian làm việc
Tìm hiểu về Email trong không gian làm việc và các trang đăng nhập bằng dấu trang
Cài đặt tài khoản Email trong không gian làm việc
Thiết lập tài khoản email của tôi và thêm nó vào thiết bị của tôi
Kết nối Lịch và Bộ nhớ trực tuyến của tôi với Email trong không gian làm việc
Thiết lập tài khoản lịch và tài khoản lưu trữ, rồi thêm chúng vào webmail
Tìm máy chủ và các cài đặt cổng (IMAP/POP)
Sử dụng cài đặt cổng (IMAP / POP) và máy chủ để giúp thiết lập hoặc chuyển đổi loại tài khoản
Di chuyển và xuất email của tôi
Xuất và lưu các tập tin email để di chuyển hoặc sao lưu một tài khoản