Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

为您的经销商店面创建皮肤

通过为您的经销商店面创建皮肤,可自定义和控制经销商网站的主页。这样,您便可通过插入特定于域名的元数据来关注店面的搜索引擎优化 (SEO),同时仍可链接到我们提供的经销商店面。

本文为您介绍了如何通过创建 HTML Web 页面为您的店面创建皮肤。您可以使用自己的域名在自己的主机账户上托管此页面。但是,本文并没有介绍如何自定义主页 — 您需要自行编码来自定义主页。

如果您想要在不创建皮肤的情况下自定义店面外观,请参阅Customize my storefront

为您的经销商店面创建皮肤

  1. 转到您店面的 secureserver.net URL。通过在“Reseller Control Center(经销商控制中心)”单击 View Storefront(查看店面)定位此 URL。
  2. 从浏览器上的 File(文件)菜单中,选择保存页面的选项:
    • Internet Explorer— 选择 Save As(另存为)。
    • FireFox— 选择 Save Page As(另存页面为)。
  3. 将文件另存为 index.html。选择 Web Page, complete(Web 页面,完成)作为文件类型,然后单击 OK(确定)。这样还可以将 index_files 文件夹保存在同一位置。
  4. index.htmlindex_files 文件夹上传到主机账户的根目录。请参阅 FTP: Upload my files to cPanel hosting了解更多信息。

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.