Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

법 집행 기관에 대한 등록자 정보의 공개 요청

GDPR로 인해 공개 WHOIS에 표시되는 데이터가 제한됩니다. 특정 상황에서 비공개 도메인 연락처 정보가 법 집행 기관에 제공될 수 있습니다.

귀하가 법 집행 기관의 일원이고 연락처 정보가 보호되는 국가 중 하나에 있는 도메인의 전체 연락처 정보가 필요한 경우 whoisrequests@godaddy.com 으로 이메일을 보내주시면 액세스 요청에 대한 지침을 제공해 드립니다.

참고: WHOIS 결과에 Domains By Proxy가 등록자로 표시되는 도메인의 경우 Domains By Proxy 소환 정책에서 진행 방법을 확인하세요.

올바른 요청에 필요한 사항은 무엇일까요?

요청에는 다음이 포함되어야 합니다.

  • 도메인 이름
  • 기관 관할 지역
  • 요청에 대한 정당하고 합법적인 목적을 언급하는 기술서(예: 제공된 연락처 데이터는 공식 조사와 연계해서만 사용됩니다.)
  • 당사에서 요구할 수 있는 액세스 조건에 대한 동의

추가 참고 항목:

  • 공개 요청은 현재 도메인 연락처만 대상으로 합니다. 당사는 이 공개 과정을 통해 과거 또는 보관된 연락처 정보를 제공하지 않습니다.
  • 공개 요청에는 검토 중인 정확한 도메인 이름이 포함되어야 하며, 당사는 이 과정을 통해 부분 일치 요청을 이행할 수 없습니다.
  • 공개 요청은 도메인별로 검토 및 이행되며, 이 과정을 통해 여러 관련 도메인 또는 연락처 전체의 검색 결과가 제공됩니다.
  • 다음 등록자, 관리자 또는 기술 이름, 우편 주소, 이메일 주소 및 전화번호 외에 추가 연락처 세부 정보를 제공할 수 없습니다.

추가 정보가 필요한 경우 당사의 소환 정책을 참조하십시오.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.