Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

向执法机构披露注册人信息的请求

由于 GDPR,公用 WHOIS 中显示的数据受限。在某些情况下,可以向执法机构提供非公用域名联系人信息。

如果您是执法部门的成员并且要求联系人详情位于受保护国家/地区的域名的完整联系人信息,请发送电子邮件到 whoisrequests@godaddy.com ,我们将提供请求访问的说明。

注意:对于 WHOIS 结果显示 Domains By Proxy 作为注册人的域名,请访问 Domain By Proxy 针对法院传票的政策了解如何继续此请求。

有效请求可能要求什么?

请求必须包含以下内容:

  • 域名
  • 代理管辖权
  • 声明标注了发起请求的正当及合法目的(例如,提供的联系人数据只能与官方调查共同使用)。
  • 我们可能要求您同意访问条款。

其他注意事项:

  • 此披露请求只针对当前域名联系人。我们不通过此披露过程提供历史或归档的联系人信息。
  • 披露请求必须包含正在审查的精确域名 - 我们不会通过这一过程完成部分匹配请求。
  • 已经基于每个域名审查和完成了披露请求 - 我们会使用此流程提供多个相关域名或联系人中的搜索结果。
  • 我们无法提供除以下信息外的其他联系人详情,注册人、管理员或技术名称、邮寄地址、电子邮件地址和电话号码。

如果您需要其他信息,请参阅我们的针对法院传票的政策


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.