Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enable a client support form

You can enable a client support form on your websites, so your clients can contact you directly from the WP-admin dashboard.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Pro in the upper-right corner and click White Label.
  4. Navigate to Client Support.
  5. Select Use as form with submit, e-mail sent to me and type your email in the Support e-mail section.
  6. Type a brief greeting for your clients (for example, “How can we help you today?”) in the Pop-up introduction message section. Your clients will see this message at the top of the form.
  7. Click Save Changes.

Note: Changes to White Label settings affect all websites using this feature.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.