Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Enable conversion tracking for my storefront

You can track "conversions" from Google AdWords, Bing™ Ads, or Yahoo Search Marketing. Conversions represent visitors who see marketing campaigns on the web, click your ad, and then buy an item on your storefront.

Campaign providers (Google, Bing, or Yahoo) track these conversions to measure your marketing effort's efficiency. To do this, they require that you embed JavaScript in your storefront code. Follow these steps to enable conversion tracking — we'll embed the Javascript for you.

 1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
 2. Click Storefront and then select Tracking.
 3. Enter your ID numbers to track any of the following:
  • Google AdWords
  • Bing Ads
  • Yahoo Conversions

  Note: Check with your campaign provider account for these ID numbers.

 4. Click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.