Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Enable customers to reschedule services

Enabling customers to reschedule their own services (appointments or events) saves time for everyone. When adding or editing a service, you choose if customers can reschedule appointments and repeating events. They can’t reschedule a one-time event.

Required: Accounts must be enabled for your customers to see their own appointments. From the Dashboard, go to Settings > Membership and make sure the toggle is set to On.
  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. In the Dashboard, go to Appointments > Services. (To get to your dashboard from the website editor, select Dashboard in the Website Builder menu in the upper-left corner.)
  4. Open an existing service or add a new service.
  5. Under Scheduling Options, set the toggle for Allow customers to reschedule online to Yes.

    Note: If Require customers to book in advance is set to Yes, that limit also applies to the rescheduling. For example, if you require people to book at least 3 days in advance, they’ll also need to reschedule their own appointments 3 days in advance.


    Select the toggle for Allow customers to reschedule online to Yes
  6. Select Save. Your appointments are automatically updated in your site, no need to publish.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.