Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress


Verify WordPress is up-to-date Make the WordPress version private
Block PHP in directories Remove WordPress readme file
Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress

To further harden your WordPress site from unwanted changes, it can be important to enable a setting to help prevent modification of your plugin and theme files.

  1. You should always backup your site before making any changes.
  2. Log in to WordPress.
  3. Go to Sucuri Security > Settings.
  4. Click on the Hardening tab.
  5. Find the section labled Plugin and Theme Editor.
  6. If the section is red, click on the Apply Hardening button.

You have now prevented your WordPress plugin and theme files from being edited as easily by malicious code.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.