Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enable file downloads in Internet Explorer

You can enable file downloads on your server's installation of Internet Explorer. Unless you enable file downloads, you will not be able to download and install new software on your server.

Note: If you have a Managed or Fully Managed server, you must first enable administrator access.

  1. Connect to your Windows server with Remote Desktop Connection.
  2. From the Start Menu, open Internet Explorer.
  3. Click the gear icon in the top-right, then click Internet Options.
  4. Click the Security tab.
  5. Make sure that Internet is highlighted, then click Custom Level.
  6. In the Downloads section, toggle File Download to Enable.
  7. Click OK, then Yes.
  8. Click Apply to save your changes, and OK to close the window.

You can now download files with Internet explorer on your server.

Next step

Now that you can download files, you can install new software like SQL Server Express.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.