Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Enable Google Analytics in my Reseller account

Required: Google Analytics can only be enabled on the Pro Reseller Tier - it's not available on the Basic Tier.

Use Google Analytics to track your website visitors and interactions. This service is free with your Reseller account, and can help you optimize your marketing campaigns and storefront for your customers.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the products list, click Reseller and then click Manage.
  3. Click Storefront and then select Tracking.
  4. In the Analytics section, enter your Google Analytics ID. The ID is the Google® tracking number between the hyphens in the _uacct = "UA-4XXXXX-5"; field, or 4XXXXX in this example.
  5. Click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.