Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Enable SSH on Managed WordPress

SSH is a secure method of connecting to your hosting plan to remotely manage WordPress through the WordPress Command Line Interface (WP-CLI) as well as standard Linux commands. Here's how to enable Secure Shell (SSH) for your Managed WordPress plan.

Note: SSH access is not available on Basic plans. Upgrade your Managed WordPress Basic plan to enable SSH.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. On your My Products page, next to Managed WordPress, select Manage All.
 3. For the site you want to use, select Settings from the menu icon menu.
 4. Trong Trang sản xuất, tìm đăng nhập SSH/SFTP rồi chọn Thay đổi.
  Chọn thay đổi để xem thông tin sftp
 5. Select Create New Login.
 6. Next to SSH, switch the toggle from Disabled to Enabled.
 7. Select Create New Login.

  Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tên người dùng và mật khẩu SFTP hiện tại của bạn.

 8. Copy the SSH Command and Password for use in your SSH app, and then select Close.

Now you can connect to your Managed WordPress plan using SSH.

Thông tin thêm