Enabling Joomla! Search Engine Friendly URLs

Joomla! lets you use Search Engine Friendly (SEF) URLs for your website, which can help improve your search engine ranking.

Because of our hosting accounts' configurations, though, there are a few more steps required to enable the option successfully. You must enable RewriteBase in your hosting account's .htaccess file.

To Enable Joomla! SEF URLs

  1. Log in to your Joomla! control panel (http://coolexample.com/administrator, where coolexample.com is the domain name and directory where you installed Joomla!).
  2. From the Site menu, select Global Configuration.
  3. In the SEO Settings section, from the Search Engine Friendly URLs field, select Yes, and then click Save.
  4. Using your hosting account's editor, edit your account's .htaccess file.
  5. Locate the line of text
    # RewriteBase /
    and delete the # from the line of text.
  6. Save your changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.