Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling mod_deflate with Your Hosting Account

Mod_deflate is an Apache Web server module installed on all of our Linux hosting accounts by default. For more information, see What is mod_deflate?

Mod_deflate compresses content returned from your hosting account using the gzip compression algorithm. You should only use mod_deflate on text, such as HTML, CSS, JavaScript, and XML. Multimedia files are often already compressed; using mod_deflate on these types of files does nothing and can result in slower page-load times.

If you want to use mod_deflate, you need to know what kind of hosting account you have. For more information, see What type of hosting account do I have?

Web Hosting

Our Linux Web Hosting and Classic Hosting accounts have mod_deflate enabled by default. This compresses all text type files requested from it. You can disable mod_deflate on a per-directory basis and it applies recursively. You can place the following in a .htaccess file to disable mod_deflate:

SetEnvIf Request_URI .* no-gzip=1

For more information, see:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.