Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Enabling mod_expires with Your Hosting Account

Mod_expires is an Apache Web server module installed on all of our Linux hosting accounts by default and supports all mod_expires functionality. For more information, see What is mod_expires?

Because we do not enable mod_expires at the global level, you need to enable it in your .htaccess file. You can enable it on a per-directory basis and it applies recursively.

Note: Our environment uses the vendor-provided code from Apache for mod_expires. Current Apache HTTPD documentation is accurate for using .htaccess files with our hosting accounts.

This example enables mod_expires for a set of common image types and CSS files:


    # Activate mod_expires for this directory
    ExpiresActive on

    # locally cache common image types for 7 days
    ExpiresByType image/jpg "access plus 7 days"
    ExpiresByType image/jpeg "access plus 7 days"
    ExpiresByType image/gif "access plus 7 days"
    ExpiresByType image/png "access plus 7 days"

    # cache CSS files for 24 hours
    ExpiresByType text/css "access plus 24 hours"

For more information, see Apache's mod_expires documentation.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.