Enabling WordPress Multisites

WordPress® 3.0 offers a new feature called Multisite that lets you host multiple WordPress blogs with one WordPress installation. This feature was formerly called WordPress Multi-User (MU).

Enabling this feature requires an advanced level of understanding of configuring WordPress, and we do not recommend enabling it unless you are comfortable editing your wp-config.php file.

Note: You must have WordPress 3.0 or higher to enable Multisite. If you do not have WordPress 3.0 or higher, see Upgrading your WordPress installation to a new version.

To Enable Multisites

 1. Connect to your hosting account with an FTP client.
 2. Save a copy of the wp-config.php file to your desktop.
 3. Open wp-config.php with a plain text editor, such as Notepad® or TextEdit®.
 4. Add the following line to the file's code, above the line /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ :
  define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
 5. Save the file, upload it, and let it overwrite the existing file wp-config.php file in your hosting account.

You can now use Multisite from your WordPress installation.

To Set Up Multisite in WordPress

 1. Log in to your WordPress admin control panel.
 2. From the Tools menu, click Network.

  Note: If you do not have the Network menu, log out of WordPress, and then log back in. If you still do not see the menu, complete the steps in To Enable Multisite again.

 3. From the Addresses of Sites in your Network section, select Sub-directories. If this option does not display, skip this step.

  Note: You cannot use the WordPress Subdomains option with our shared hosting if you are planning on using wildcard subdomains.

 4. Enter a Network Title and Admin E-Mail Address, and then click Install.
 5. Complete the instructions from the Enabling the Network section.

  Note: We recommend backing up your existing wp-config.php and .htaccess files.

When you log back in to WordPress, you can add new WordPress blogs from the My Sites menu by selecting Network Admin, and then Sites.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.