Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Errors in QSC Intuit QuickBooks Integration 'Last Connection' Log

This list illustrates common errors that you may receive in the 'Last Connection' log when using Intuit® Quickbooks®.

Note: Quick Shopping Cart® and Quickbooks can only be integrated using Windows® PCs.

Error: 0x80040414
A dialog box displays in the QuickBooks user interface. Your application cannot access QuickBooks until you dismiss the dialog box.

  • Solution: Open QuickBooks and close any dialog boxes or pop-up windows displayed in QuickBooks. QuickBooks itself should remain open.

Error: 0x80040416
If QuickBooks is not running, a call to the "BeginSession" method must include the name of the QuickBooks company data file.

  • Solution: Either open QuickBooks with the appropriate Company file, or configure QuickBooks to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

Error: 0x80040420
The QuickBooks user has denied access.

  • Solution: Configure QuickBooks to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

Error: 0x8004041A
This application does not have permission to access this QuickBooks company data file. The QuickBooks administrator can grant access permission through the Integrated Application preferences.

  • Solution: Configure QuickBooks to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.