Evaluate site performance with GTmetrix

You can use GTmetrix to analyze the load time of your website, and use the results to determine how to speed it up.

  1. Go to the GTmetrix site.
  2. Enter your domain where it says "Enter URL to Analyze"
  3. Click Analyze.
  4. Review the Performance Scores section to view overall scores for your site's performace.
  5. Review the Page Details section some specifics about load time, page size, and number of requests.
  6. Review the PageSpeed tab and make note of any recommendations to leverage browser caching, defer parsing of JavaScript, minify JavaScript or CSS, and optimize images.
  7. Review the YSlow tab and look for suggestions to add expires headers, or make fewer HTTP requests on your site.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.