Evaluate site performance with PageSpeed Insights

You can use Google Developer's PageSpeed Insights to analyze the load time of your website.

  1. Go to Google Developer's PageSpeed Insights tool.
  2. Enter your domain where it says "Enter a web page URL"
  3. Click Analyze.
  4. View the results.

In the results, you can see suggestions for improving both the desktop and mobile versions of your site. Pay special attention to any suggestions to optimize images, leverage browser caching, minify JavaScript or CSS, and render-blocking JavaScript and CSS.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.