Export MySQL databases

You have two options when exporting your MySQL database. You can either export the entire database, or export selected tables of a database, to a file.

To Export the Complete Database

 1. Access your database via PHPMyAdmin (Web & Classic / cPanel / Plesk).
 2. On the phpMyAdmin page, click Export under MySQL.
 3. In the Export field on the left side of the View Dump pane, select the database you would like to export.
 4. Select your options in the SQL options pane. Click the Save as file checkbox and name the file.
 5. When you are satisfied with your options, click the Go button. You are prompted to download the file.

  Note: Web and Classic hosting accounts do not support database compression. What type of hosting account do I have?

Your database has been exported.

To Export Selected Tables Within a Database

 1. Access your database via PHPMyAdmin. For more information, see Log in to phpMyAdmin.
 2. Click on the Databases icon under MySQL.
 3. Click the database name you want to export tables from.
 4. Click the Export tab.
 5. In the Export field on the left side of the View Dump pane, select the tables you would like to export. Use the CTRL-key to select multiple tables.
 6. Select your options in the SQL options pane. Click the Save as file checkbox and name the file.
 7. When you are satisfied with your options, click the Go button. You are prompted to download the file.

  Note: Our hosting accounts do not support compression.

The selected tables have been exported.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.