Exporting MySQL database in SSH

Servers without a control panel (such as cPanel, Plesk, or Simple Control Panel) do not have phpMyAdmin installed. To manage databases without a control panel, you need to use the SSH command line to import .SQL backup files.

 1. Connect to your server or shared hosting account with SSH
 2. Locate your database information:
 3. Connect to MySQL using the following command:
  $ mysqldump -p -h hostname -u username database > dbname.sql
  • Enter the database information for your database:
   • -p : Password
   • -h : Hostname
   • -u : Username
   • database : Database name
   • dbname.sql : Name you want for the backup file
 4. When you see Enter password:, enter your password for that MySQL user
 5. Your database is now exported to the file dbname.sql and is ready for your to download to your local computer

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.