Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Exporting your Quick Shopping Cart Catalog to Amazon.com

Quick Shopping Cart® lets you export your product catalog into a spreadsheet optimized for Amazon.com®.

NOTE: You need a seller's account with Amazon.com to use their software and complete the export. Amazon's software does not allow for the direct import of UPC/EAN/ISBN values. If they exist, you must manually add these values after you import the products.

To Export your Quick Shopping Cart Catalog:

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Store tab, go to Manage, and then click Updates & Exports.
 3. From Export for Amazon, click Export. A pop-up window displays.
 4. Select the program you want to open the file, and then click OK. If available, Microsoft Excel® can make this process easier.

 5. Confirm or enter new information in these columns:
  • QSC Status — Select whether the product's status is active or discontinued.
  • QSC Categories — Enter categories associated with the product, delimited with semi-colons.
  • QSC UPC — Enter the value in the UPC field on the Product Edit screen.
  • QSC EAN — Enter the value in the EAN field on the Product Edit screen.
  • QSC ISBN — Enter the value in the ISBN field on the Product Edit screen.
  • SKU — Enter the value in the Part Number (SKU) field on the Product Edit screen.
  • Title — Enter the value in the Title field on the Product Edit screen.
  • Quantity — Enter the value in the Quantity field on the Product Edit screen. If Inventory is not used, leave the field blank.
  • Item Price Enter the value in the List Price field on the Product Edit screen.
  • Manufacturer — Enter the value in the Manufacturer field on the Product Edit screen. If No Manufacturer is selected, leave the field blank.
  • Fulfilled By — Always select Merchant.
  • Description — Enter the value in the Full Description field on the Product Edit screen.
  • MainImageURL — Enter the full URL to the main product image.
  • OtherImageURL — Enter the full URL to the second product image.
  • OtherImageURL2 — Enter the full URL to the third product image.
  • OtherImageURL3 — Enter the full URL to the fourth product image.
  • OtherImageURL4 — Enter the full URL to the fifth product image being used.

NOTE: You must complete the export process using the software furnished by Amazon.com.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.