FileZilla Errors: "The server's certificate is unknown" & ECONNREFUSED

You might receive the following error when trying to connect to your cPanel shared hosting account with FileZilla (image):

The server's certificate is unknown. Please carefully examine the certificate to make sure the server can be trusted.

Proceeding past this error will then generate this error (image):

Error: The data connection could not be established: ECONNREFUSED - Connection refused by server

Solutions

To resolve this error, you must either connect via sFTP or disable TLS in FileZilla's Site Manager.

Connecting via sFTP

This solution applies only to Linux-based hosting accounts (more info).

This solution only works if you're connecting with the primary FTP user.

 1. Enable SSH on your account (Web & Classic / cPanel).
 2. In FileZilla, use the following information to connect:
  Field What to enter...
  Host sftp://your hosting account's IP address (Web & Classic / cPanel)
  Username & Password Your hosting account's username and password
  Port 22
filezilla tls settings

Disabling TLS in the Site Manager

This solution works for any FTP user.

 1. In FileZilla, from the File menu, select Site Manager.
 2. Click New Site.
 3. Complete the following fields, and then click Connect:
  Field What to do...
  Host Enter your hosting account's IP address (Web & Classic / cPanel).
  Protocol Select FTP - File Transfer Protocol.
  Encryption Select Use plain FTP.
  Logon Type Select Normal.
  User & Password Enter your hosting account's username and password.
filezilla tls settings

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.