Find and replace for WordPress with a text editor

You can replace data within a database, such as the domain name, by exporting it and doing a "Find & Replace" with a text editor.

 1. Export your WordPress Database.
  Warning: Make two exports and keep one as a backup in the event you need to restore to the original state.
 2. Open the .sql file in a text editor, such as NotePad++ or Sublime Text.
 3. Access the 'Find & Replace' feature in the text editor (usually Ctrl + F).
 4. Enter the domain/data you want to replace in the Find field (or respective field).
 5. Enter your new domain/data in Replace field (or respective field).
 6. Run the 'Find & Replace'.
 7. Save the updated .sql file.
 8. Before importing the .sql file, you must drop the tables in your database.
 9. Import your database.

Your WordPress site will now be updated to use the new domain or data.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.