Find my PHP version using phpinfo

One way to find your account PHP settings is to upload a PHP info script. This works on any account that supports PHP.

  1. Create a new text file containing the following line:
    <?php phpinfo(); ?>
  2. Save this file as info.php.
  3. Upload it to the root of any website.
  4. After you upload it, go to http://your domain name/info.php

Viewing this page will show you what version of PHP you are running, as well as all of the installed PHP modules and their settings.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.