Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Find passwords for application you installed through GoDaddy

GoDaddy Hosting Connection® is an online shared hosting community through which you can install and manage many free applications.

Note: We cannot provide application support after installation. For post-installation support, contact the application vendor through the website provided.

Follow these instructions to locate your GoDaddy Hosting Connection Application.

To View Your Password for GoDaddy Hosting Connection Applications

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Popular Apps panel of the Hosting Control Panel, click Show All.
  5. Click Manage My Applications.
  6. Next to the application you want to use, click View and manage details.
  7. Click Admin Settings.
  8. The Admin Name is your user name. Click [Show] to view the password.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.