Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Find your connection strings

Database-driven applications, such as WordPress, use connection strings to connect to your hosting account's database.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the MySQL or SQL Server icon.
  5. From your list of databases, click Actions next to the database you want to use, and then click Details.
  6. Click Code Sample.

For other information to use in your database connection strings, see Viewing Your Database Details with Shared Hosting Accounts.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.