Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Find your database hostname

If your website uses a database to store content (e.g. WordPress, Drupal), you will need your database hostname to connect your site to your database.

To find your database hostname, check your hosting account type, and choose the correct option from the table below.

Hosting Type Database hostname
cPanel Use localhost
Plesk Find database details
Managed WordPress Find database details

Related steps

More info

  • If you use WordPress and have the Error establishing a database connection on your site, you should update your connection strings once you have the correct database details.