Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Format Product Spreadsheet As CSV File

Comma Separated Values (CSV) files format spreadsheet data as plain text, so virtually any spreadsheet program can read them. You'll need to convert your existing product information spreadsheet to CSV before you upload it at the Online Store's Import Products page.

  1. Open your Microsoft Excel or Apple Numbers spreadsheet and from the File menu choose Save As… .
  2. Choose the option that adds the .csv extension to the end of the file.
    Choose option that adds CVS file extension

    Note: If your spreadsheet contains extended characters, such as the accented é in resumé, see Fix Extended Character Errors.

  3. Click Save.

    Note: If you've formatted your product information, you're ready to Upload Product Information to the Online Store.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.