Forward email to any other address

You can forward your incoming Office 365 email to any other email address. This means the email coming into your Office 365 inbox will be automatically sent to a different email address.

 1. Log into your Microsoft Office 365 portal. (Need help logging in?)
 2. In the top right corner, click Click settings (Settings).
 3. Scroll the Settings pane down to Your app settings and click Mail.
  Click Mail
 4. On the left pane, find Accounts. If it is collapsed, click to expand. Select Forwarding.
  Under Accounts, select Forwarding.
  Required: If you don't see the Forwarding option under Accounts, your account may not support email forwarding. Contact your email administrator.
 5. Select Start forwarding.
  Select Start forwarding.
 6. Under Forward my email to, enter the email address that you want your incoming Office 365 email to be sent to.
 7. Check the Keep a copy of forwarded messages box to keep copies of your incoming email in your Office 365 inbox.
  Warning: If you don't check this box, after the email is forwarded, it will be deleted from your Office 365 account.
 8. Click Click Save.Save, at the top of the screen.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.