Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

FrontPage 2003: Publish your website

FrontPage 2003 is a Web design application that lets you publish content to your shared hosting website.

Note: Our hosting accounts do not support FrontPage Extensions, which enabled advanced features like hit counters and forms.

To Publish website Content with FrontPage 2003

  1. From the File menu, click Open Site.

  2. Under the website tab, click Remote website and then Remote website Properties.

  3. Under the Remote website tab, select FTP. Enter your host name, which can be found in the Hosting Control Panel. In the FTP directory field, enter your domain's root directory (more info).

  4. Select Use Passive FTP if you use a DSL connection or are publishing from behind a firewall.

  5. Click Publish website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.