Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

FTP: Upload my files to Web & Classic hosting

If you have built your website with a text editor or program such as Dreamweaver, you will need to use an FTP client to upload your website from your computer to your Web & Classic hosting account.

Note: Your Web & Classic hosting account must be set up before you can upload files to it.

Find your FTP settings

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the Web & Classic account you want to use, click Manage.
 4. Make note of the IP address and FTP username shown on the hosting plan details page. If you do not know what your FTP password is, you will need to change your FTP password.

Connect to your Web & Classic account using your FTP client

We recommend FileZilla for FTP, but you can also use the FTP settings that you located previously for other FTP clients and sitebuilders. The instructions below reflect connecting via FTP with Filezilla.

 1. Download, install, and launch FileZilla.
 2. At the top of your Filezilla window, you will see a Quickconnect bar. QuickConnect bar
 3. In the Filezilla Quickconnect bar, fill in the following information and click Quickconnect:
  Field What to enter...
  Host Your domain name or IP address
  Username Your FTP/Web & Classic username
  Password Your FTP password
  Port 21

Move files from your computer to your Web & Classic account

 1. In the Remote Site area on the right hand side of Filezilla, open your website's root directory.
 2. In the Local Site area on the left hand size of Filezilla, open the folder containing your website. This folder should contain your website's index file - like index.html or index.php.
 3. To upload your website, select all of your website's files and directories, and then drag them from the Local Site area into the Remote Site area.

Note: How long it takes to upload your website depends on its size and your internet connection.

Now that your files are uploaded, you can go to your domain name and see your website!

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.