Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

什么是 GDPR?


您听说过缩写,也在互联网上看过许多相关的文章,但它到底是什么?一般数据保护条例 (GDPR) 是一个新的隐私条例,它为欧洲居民提供特定权利,并规定了与欧洲居民有业务往来的公司的义务。在下面,我们用自己的话表述了对这些权利和义务的理解。

客户权利

  • 透明度或个人了解对其个人数据采取的操作的权利
  • 同意或个人选择收集哪些关于他们的个人数据以及更改此选择的权利
  • 更新和删除或个人更新或请求删除其个人数据的权利
  • 可移植性或个人请求其个人数据的机器可读副本的权利。

公司义务

  • 应有关注要求公司保障个人数据的安全
  • 最小化要求公司只收集实现其预期目所必需的个人数据
  • 通过设计保护隐私要求公司分析哪些风险会影响个人数据,并采取措施尽可能减少这些风险
  • 通知要求及时通知各机构会影响个人数据的任何数据泄露。

想了解更多?


个人数据被定义为可被用来直接或间接识别个人的任何信息。它可以是姓名、电子邮件地址、银行详细信息、医疗信息或计算机 IP 地址等任何内容。GoDaddy 会保护客户个人数据的安全,并提供允许欧洲居民行使其权利的功能。

如果您开展业务并使用我们的产品收集、使用、存储或共享欧洲居民的个人数据,那么此条例也可能适用于您。使用下方链接详细了解您可以在产品中使用以确保合规的功能。记住,此页并非法律建议,也不是 GDPR(或也很可能适用于您的其他司法管辖区的隐私法律)要求的详尽列举。要精准确定您的业务需要具备哪些条件才能确保符合 GDPR 和其他适用的隐私法律的要求,最好和您的律师谈谈!

电邮营销

建站神器


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.