Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Generating a Certificate Signing Request - lighttpd

Before you can request your SSL, you must generate a Certificate Signing Request (CSR) From your server. When you have completed generating your CSR, cut/copy and paste it into the CSR field on the SSL certificate-request page.

To Generate a Certificate Signing Request for lighttpd

 1. Log in to your server's terminal (SSH).
 2. At the prompt, type the following command:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

  Note: Replace yourdomain with the domain name you're securing. For example, if your domain name is coolexample.com, you would type coolexample.key and coolexample.csr.

 3. Enter the requested information:
  • Common Name: The fully-qualified domain name, or URL, you want to secure.
   If you are requesting a Wildcard certificate, add an asterisk (*) to the left of the common name where you want the wildcard, for example *.coolexample.com.
  • Organization: The legally-registered name for your business. If you are enrolling as an individual, enter the certificate requestor's name.
  • Organization Unit: If applicable, enter the DBA (Doing Business As) name.
  • City or Locality: Name of the city where your organization is registered/located. Do not abbreviate.
  • State or Province: Name of the state or province where your organization is located. Do not abbreviate.
  • Country: The two-letter International Organization for Standardization (ISO) format country code for where your organization is legally registered.

   Note: If you do not want to enter a password for this SSL, you can leave the Passphrase field blank. However, please understand there might be additional risks.

 4. Open the CSR in a text editor and copy all of the text.
 5. Paste the full CSR into the SSL enrollment form in your account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.