Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Get started with Linux hosting

If you're new to Linux hosting with cPanel, follow these basic steps to get started.

  1. Log in to your GoDaddy account and go to your My Products page.
  2. If you haven't set up your Linux hosting account yet, click Web Hosting, and next to your account click Set Up. Follow the instructions to set up your cPanel account.
  3. Use a FTP client to upload your files. Your hosting account uses public_html as the root directory for your primary domain. For more info, see FTP: Upload my files to cPanel hosting.
  4. If you don't have a website yet, install a content management system (CMS). A CMS is an application you can use to build a website and manage all its content. Some examples of CMS applications are WordPress, Drupal, and joomla. For more on uploading applications, see Install applications in cPanel hosting.
  5. After you have your site up and running, use cPanel backups, so you never have to worry about losing your site content. For more information, see Back up my website in cPanel hosting.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.