Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Lấy một tập tin CSV từ Excel hoặc Numbers

Lấy một tập tin CSV từ một bảng tính Excel thật dễ dàng! Chỉ cần bắt đầu với tài liệu của bạn đang mở trong Excel hoặc Numbers. Đi đến menu Tập tin của bạn ở trên cùng bên trái của trang, chọn Lưu dưới dạng ... và sau đó chọn tùy chọn sửa đổi phần mở rộng .csv cho tập tin. Nó có thể cũng sẽ đề cập đến điều gì đó dọc theo các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy . Điều đó sẽ cung cấp cho bạn một tập tin CSV sẽ dễ dàng nhập vào GoDaddy Email Marketing Người đăng ký của bạn.

Bước tiếp theo