Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Professional Email Trợ giúp

Send an email


Test your email account from a device of your choosing or from Webmail. This example uses Webmail.

  1. Sign in to your Webmail. Use your Professional Email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select Compose to open a new email.
    Click Compose
  3. Enter your personal email address, a subject, and a sample message.
  4. Select Send.
    Click Compose
  5. Check your other email address' inbox for the test email and respond to it.

You'll see the email in your Professional Email Sent folder and the response in your Inbox. You’ve now successfully sent and received email!

Liên quan đến cộng đồng

Jaclyn's Avatar
Autoresponder not working

6 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

smylz's Avatar
cant send email using php mailer

2 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Hmmm's Avatar
Bulk Email sending - O365 - Email essentials.

3 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

khopfner88's Avatar
auto send email after subscribe

2 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

dkardell's Avatar
Secure Email

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng