Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giải nén các tập tin trong dịch vụ lưu trữ Plesk

Bạn có thể giải nén bất kỳ tập tin .zip nào trên tài khoản lưu trữ của mình.

  1. Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk của bạn.
  2. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  3. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  4. Nhấp vào tab Tập tin.
  5. Chọn tập tin bạn muốn giải nén, bấm vào Thêm , rồi bấm vào Giải nén tập tin .
  6. Nhấp vào OK.

Sau khi giải nén chúng, bạn có thể muốn di chuyển các tập tin .

Xem thêm thông tin