GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giải nén tập tin bằng SSH

Khi giải nén các tập tin lớn hoặc nếu bạn không có quyền truy cập vào trình quản lý tập tin, bạn sẽ cần sử dụng kết nối Secure Shell (SSH) để giải nén các tập tin.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần một ứng dụng SSH để hoàn thành các bước này. Chúng tôi đề xuất PuTTY cho Windows hoặc Terminal cho macOS .
 1. Kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng cách dùng FTP.
 2. Tải tập tin của bạn lên ở định dạng .tar.gz hoặc .zip vào thư mục mà bạn muốn giải nén tập tin.
 3. Kết nối với tài khoản lưu trữ của bạn bằng SSH .
 4. Sử dụng lệnh ls để liệt kê các tập tin và thư mục, và cd../ để di chuyển qua các thư mục cho đến khi bạn ở trong thư mục mà bạn đã tải lên tập tin.
 5. Sử dụng một trong các lệnh sau tùy thuộc vào loại tập tin bạn đã tải lên:
  • Để trích xuất tập tin .tar.gz, nhập:
   tar -xvzf filename.tar.gz
  • Để giải nén tập tin .zip, hãy nhập:
   unzip filename.zip
  Trong các lệnh trên, bạn nên thay thế tên tập tin bằng tên thực của tập tin.
 6. Chọn Enter trên bàn phím.

Tập tin của bạn hiện đã được giải nén trong thư mục mà bạn đã tải lên.

Xem thêm thông tin