Giới hạn tải lên PHP trên dịch vụ lưu trữ chia sẻ

Giới hạn tải lên PHP mặc định của bạn sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản lưu trữ bạn có (Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?).

Loại Giới hạn tải lên mặc định Tối đa
cPanel 32 MB 128 MB
Plesk 2 MB 2 GB
Web 32 MB 128 MB
Cổ điển 32 MB 64 MB
WordPress được quản lý 100 MB 192MB


Thay đổi giới hạn tải lên PHP

Để thay đổi giới hạn, hãy sửa hoặc thêm những giá trị sau trong tập tin khởi tạo PHP của bạn (Tập tin khởi tạo PHP của tôi cần sử dụng tên tập tin nào?).

file_uploads = On
post_max_size = 50M
upload_max_filesize = 50M

Các cài đặt ở trên sẽ thay đổi giới hạn tải lên PHP, cho phép bạn tải lên tập tin với kích thước tối đa 50 MB.

Giới hạn tải lên tối đa

Giới hạn tải lên không đảm bảo tải lên sẽ hoàn tất — mà chỉ đảm bảo tập tin không bị máy chủ từ chối.

Tải lên trong giới hạn vẫn có thể không thành công vì:

  • Tốc độ tải lên, có thể gây hết thời gian từ tập lệnh PHP hoặc trình duyệt của bạn
  • Tính khả dụng của tài nguyên tài khoản có thể khiến các tập tin lớn không tải lên được

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.