Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Giới hạn tải lên PHP trên dịch vụ lưu trữ chia sẻ

Giới hạn tải lên PHP mặc định của bạn sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản lưu trữ bạn có (Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?).

Loại Giới hạn tải lên mặc định Tối đa
cPanel 32 MB 128 MB
Plesk 2 MB 2 GB
WordPress được quản lý 100 MB 192MB

Giới hạn tải lên không đảm bảo tải lên sẽ hoàn tất — mà chỉ đảm bảo tập tin không bị máy chủ từ chối. Số lượt tải lên trong giới hạn vẫn có thể không thành công vì:

  • Tốc độ tải lên, có thể gây hết thời gian cho tập lệnh PHP hoặc trình duyệt của bạn.
  • Tính khả dụng của tài nguyên tài khoản có thể khiến các tập tin lớn không tải lên được.

Thay đổi giới hạn tải lên PHP

Để thay đổi giới hạn, hãy sửa hoặc thêm những giá trị sau trong tập tin khởi tạo PHP của bạn (Tên tập tin nào mà tập tin khởi tạo PHP của tôi cần sử dụng?).


file_uploads = On
post_max_size = 50M
upload_max_filesize = 50M

Các cài đặt ở trên sẽ thay đổi giới hạn tải lên PHP, cho phép bạn tải lên tập tin với kích thước tối đa 50 MB. Việc cài đặt giới hạn tải lên PHP cao hơn Tối đa được liệt kê ở trên sẽ buộc cài đặt sử dụng giới hạn tải lên mặc định.

Xem thêm thông tin