Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .HAIR

XYZ.com là nhà tài trợ và CentralNic là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng .HAIR.

Ai có thể đăng ký miền .HAIR?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền .HAIR trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .HAIR, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

  • Phải dùng: 3-63 ký tự
  • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự thứ ba hay thứ tư của tên miền)
  • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (Ví dụ., & và #)
  • IDN: Được hỗ trợ

Tính năng

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều Khoản Hoàn Tiền Thông Thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm với Điều khoản Hoàn tiền Đặc biệt > Đăng ký/Gia hạn Tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện cho hoàn tiền.

Yêu cầu với máy chủ tên

  • Phải dùng: 1-13 máy chủ tên miền
  • Có thể dùng: DNSSEC, IPv4, IPV6

Xem thêm thông tin