Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Gỡ cài đặt chứng nhận SSL khỏi dịch vụ lưu trữ GoDaddy của tôi

Nếu bạn có chứng nhận SSL được lưu trữ trên Dịch vụ lưu trữ GoDaddy , Trình dựng website v7 hoặc trang Giỏ hàng nhanh, bạn sẽ cần gỡ cài đặt trước khi có thể thay đổi tên miền.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Đối với Chứng nhận SSL , chọn Quản lý tất cả .
  3. Chọn chứng nhận bạn muốn gỡ cài đặt.
  4. Chọn Thay đổi trang mà chứng nhận của bạn bảo vệ để mở rộng khu vực.
  5. Chọn Xóa chứng nhận khỏi trang web được lưu trữ của bạn , rồi chọn Thêm thay đổi .
  6. Nếu bạn muốn gửi hướng dẫn về quyền sở hữu miền, hãy chọn Tùy chọn kiểm soát miền , chọn phương thức bạn đã chọn và chọn Tiếp tục .
  7. Chọn Gửi tất cả thay đổi đã lưu .

Có thể mất 24 đến 72 giờ để gỡ cài đặt chứng nhận của bạn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin