Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Gỡ cài đặt Chứng nhận SSL khỏi Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Trước khi tải chứng nhận SSL mới lên trang của bạn, đôi khi bạn sẽ phải gỡ cài đặt chứng nhận SSL cũ để tránh lỗi. Điều này có thể hữu ích khi sử dụng AutoSSL lần đầu tiên trên một trang web, vì SSL cũ của bạn có thể không phải lúc nào cũng bị ghi đè.

Cảnh báo: Gỡ cài đặt chứng nhận SSL có thể khiến các chức năng của trang dựa vào mã hóa ngừng hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt SSL mới ngay sau đó để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản lưu trữ, chọn Quản trị cPanel .
  4. Trên Trang chủ cPanel, trong phần Bảo mật , chọn SSL / TLS .
  5. Ở bên phải màn hình, trong Cài đặt và quản lý SSL cho trang của bạn (HTTPS) , chọn Quản lý trang SSL .
  6. Bên dưới Quản lý website SSL đã cài đặt , trong cột Hành động , chọn Gỡ cài đặt cho chứng nhận bạn muốn gỡ cài đặt.
  7. Chọn Tiếp tục .

Thông báo thành công sẽ xác nhận rằng SSL cũ của bạn đã được gỡ cài đặt. Bạn có thể chọn Duyệt chứng nhận để xem các chứng nhận SSL trên máy chủ của mình, bao gồm cả SSL mà bạn vừa gỡ cài đặt.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin