Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

GoDaddy upgrading databases to MS SQL 2012

We're migrating Web & Classic shared hosting customers using MS SQL databases to a newer version MS SQL — 2012. This can impact your account in two ways:

Changing your database's IP address

If you connect to your database through an IP address, which we don't recommend, it will no longer work when your database is moved to MS SQL 2012.

Instead, we recommend using your database's host name, which you can find using Viewing Your Database Details with Shared Hosting Accounts.

Note: Your database's hostname is not changing.

Discontinued MS SQL features

MS SQL no longer supports the following features:

Feature Category Replacement
WITH APPEND clause on triggers Database objects Recreate the trigger without WITH APPEND
FASTFIRSTROW hint Query hints Use OPTION (FAST)
RAISERROR in the format RAISERROR integer 'string' Transact-SQL Rewrite the statement using the current RAISERROR syntax
COMPUTE / COMPUTE BY Transact-SQL syntax Use ROLLUP
*= and =* Transact-SQL syntax Use ANSI join syntax

Next step

Impacted feature you use Next step
None No action necessary
Using your database's IP address Start using its hostname
Discontinued MS SQL features Amend your code using the guidance in this article

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.