Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Google Chrome: Clear your cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

  1. Select the Icon of three vertical dots Customize and control Google Chrome menu.
  2. Select History, then select History again.
  3. Select Clear browsing data.
  4. In the Time range list, select All Time.
  5. Select Cached images and files.
  6. Note: Selecting Cookies and other site data can also help resolve some issues, but deleting your cookies also deletes passwords stored in your browser.

  7. Select Clear data.
    select cache only

Related step

  • Try viewing your website again.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.