Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Google Chrome: Xóa bộ nhớ đệm của bạn

Nếu bạn gặp sự cố khi xem trang web của mình, bạn có thể thử xóa bộ nhớ đệm rồi truy cập lại trang của mình.

  1. ChọnBiểu tượng ba dấu chấm dọc Tùy chỉnh và kiểm soát menu Google Chrome.
  2. Chọn Lịch sử , sau đó chọn Lịch sử một lần nữa.
  3. Chọn Xóa dữ liệu duyệt web .
  4. Trong danh sách Khoảng thời gian , chọn Toàn bộ thời gian .
  5. Chọn Ảnh và tập tin được lưu trong bộ nhớ đệm .
  6. Lưu ý: Việc chọn Cookie và các dữ liệu trang khác cũng có thể giúp giải quyết một số vấn đề, nhưng xóa cookie cũng sẽ xóa mật khẩu được lưu trong trình duyệt của bạn.

  7. Chọn Xóa dữ liệu .
    chỉ chọn bộ nhớ đệm

Bước có liên quan

  • Hãy thử xem lại website của bạn.

Xem thêm thông tin