Websites + Marketing Trợ giúp

Gửi đoạn bài đăng ngắn trên blog qua email

Nếu một khách truy cập đăng ký blog của bạn, họ sẽ tự động nhận được một email với các đoạn mã về bài đăng blog mỗi khi một bài đăng mới được xuất bản.

Video này là một phần của Tuyển tập Hướng dẫn cho Sử dụng blog cho doanh nghiệp.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Trong Bảng điều khiển, truy cập vào Tiếp thị, rồi chọn Blog.
  4. Vui lòng chọn thẻ Đăng ký.
  5. Bạn vui lòng kiểm tra xem bật tắt có được chuyển thành Bật. Khi bật tắt được chuyển thành bật, bạn có thể tùy chỉnh dòng chủ đề (sử dụng tiêu đề bài đăng hoặc bạn tự tạo), tên và địa chỉ email gửi được hiển thị và tấn suất được gửi (sau mỗi cập nhật hay được xếp thành nhóm email hàng ngày hay hàng tuần).
  6. Sau đó, người đăng ký sẽ nhận được thông báo về bài đăng blog mới được tạo.

Xem thêm thông tin

  • Ngoài viết bài đăng blog, bạn sẽ cầnthêm phần blog vào website của mình để hiển thị các bài đăng. Nếu không, không ai có thể đăng ký blog của bạn được.
  • Sao chỉ hạn chế ở các đoạn mã về bài đăng blog? Bạn cũng có thể tạo email tiếp thị để cho khách hàng và người đăng ký biết về doanh nghiệp của mình.