Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Gửi email


Thử nghiệm tài khoản email từ một thiết bị bạn chọn hoặc từ Webmail. Ví dụ này sẽ sử dụng Webmail.

  1. Đăng nhập vào Webmail của bạn. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Chọn Soạn thảo để mở email mới.
    Nhấp vào Soạn thảo
  3. Nhập địa chỉ email cá nhân, tiêu đề và thư mẫu của bạn.
  4. Chọn Gửi.
    Nhấp vào Soạn thảo
  5. Kiểm tra email thử nghiệm trong hộp thư đến của địa chỉ email khác và trả lời email này.

Bạn sẽ thấy email trong thư mục Đã gửi của Professional Email và phản hồi trong Hộp thư đến của bạn. Bạn hiện đã gửi và nhận email thành công!