Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Gửi email bằng System.Net.Mail trong Windows Hosting

Để gửi thư bằng System.Net.Mail, bạn cần cấu hình dịch vụ SMTP trong tập tin web.config của ứng dụng bằng cách sử dụng các giá trị sau cho mailSettings :

system.net > mailSettings > smtp from = "địa chỉ email của bạn"> mạng lưu trữ = "relay-hosting.secureserver.net" port = "25" / > / smtp > / mailSettings > /system.net >

Giá trị của quy tắc mạng sẽ được sử dụng khi bạn khởi tạo một SmtpClient trong mã của mình.

Ví dụ về mã C #

Sau đó, bạn có thể sử dụng mã tương tự như sau để gửi email từ ứng dụng của mình:

Thư MailMessage = new MailMessage ();
message.From = new MailAddress (" địa chỉ email của bạn ");

message.To.Add (Địa chỉ thư mới (" người nhận của bạn "));

message.Subject = " chủ đề của bạn ";
message.Body = " nội dung email của bạn ";

SmtpClient client = new SmtpClient ();
client.Send (tin nhắn);